หน้าแรกเอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
31 ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 เขียนโดย คคนางค์ 02 ตุลาคม 2557 1483
32 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและความก้าวหน้าในการดำเนินการ ภายใต้โครงการบูรณาการฟื้นฟูคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 01 ตุลาคม 2557 1880
33 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองพิทยาลงกรณ์ เขียนโดย คคนางค์ 30 เมษายน 2557 1408
34 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน คลองสาขา และแม่น้ำคาบเกี่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 25 เมษายน 2557 1444
35 รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 เขียนโดย คคนางค์ 27 มีนาคม 2557 1447
36 รายงานการติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนด้านความเค็มในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เขียนโดย คคนางค์ 27 กุมภาพันธ์ 2557 1214
37 รายงานโครงการการลดปริมาณธาตุอาหาร (Nutrient) ในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา ภายใต้โครงการปรับปรุง... สำหรับผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 12 กุมภาพันธ์ 2557 1023
38 ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนครั้งที่ 1/2557 เขียนโดย คคนางค์ 13 มกราคม 2557 1390
39 แบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เขียนโดย คคนางค์ 13 พฤศจิกายน 2556 2129
40 รายงานผลการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบำรุงรักษา ระบบกำจัดขยะมูลฝอยรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เขียนโดย คคนางค์ 30 กันยายน 2556 1419

หน้า 4 จาก 6

สื่อมัลติมีเดีย

สารคดีเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศคลองพิทยาลงกรณ์ภายใต้โครงการ CBFCM

Go to top