หน้าแรกเอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
1 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน คลองสาขา และแม่น้ำคาบเกี่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขียนโดย คคนางค์ 17 ตุลาคม 2560 31
2 เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต" โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย คคนางค์ 24 สิงหาคม 2560 92
3 เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "การบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา (มิติคุณภาพน้ำ)" โดย ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว เขียนโดย คคนางค์ 24 สิงหาคม 2560 104
4 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการ : แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เขียนโดย คคนางค์ 17 กรกฎาคม 2560 26
5 โปสเตอร์ : วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 22 พฤษภาคม 2560 291
6 โปสเตอร์ : คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 30 มีนาคม 2560 639
7 โปสเตอร์ : สร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560 350
8 โปสเตอร์ : 3Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560 364
9 โปสเตอร์ : เส้นทางการจัดการขยะแบบครบวงจรโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560 333
10 โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school ปี 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 01 กุมภาพันธ์ 2560 3229

หน้า 1 จาก 6

สื่อมัลติมีเดีย

สารคดีเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศคลองพิทยาลงกรณ์ภายใต้โครงการ CBFCM

Go to top