หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์สสภ. 5 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

สสภ. 5 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

                 วันที่ 6-8 กันยายน 2560 สสภ. 5 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรม และนางสาวเอกอร แก้วขาว รก.ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ อปท. ชุมชน และเครือข่ายทสม. ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร จำนวน 60 คน  โดยกิจกรรมประกอบด้วย

                วันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้เพื่อการจัดการขยะแบบครบวงจร” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม “ลดขยะจากล่องยูเอชที ภายใต้โครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้” โดย ผอ.โครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้ และการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดย เทศบาลนครนนทบุรี

                วันที่ 7 กันยายน 2560 คณะไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในวัด ณ วัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

                วันที่ 8 กันยายน 2560 คณะไปศึกษาดูงานการจัดการขยะในชุมชน โดยมีฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน ณ ชุมชนบ้านรางพลับ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อบรมทรเวอร ๑๗๐๙๑๔ 0018 timeline 20170906 212742
timeline 20170906 212822 timeline 20170907 204657
timeline 20170907 204635 timeline 20170907 204716
timeline 20170908 193204 timeline 20170908 193352

สรุปข่าวโดย ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

8 กันยายน 2560

Go to top