หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์ผอ.สสภ.5 พร้อมเจ้าหน้าที่สสภ.5 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม

ผอ.สสภ.5 พร้อมเจ้าหน้าที่สสภ.5 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม

                    วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ผอ.สสภ.5 พร้อมเจ้าหน้าที่สสภ.5 ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสุพจน์ ยศคำสิงห์) นายอำเภอเมืองนครปฐม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครปฐม สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม โครงการชลประทานจังหวัดนครปฐม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม อบต.โพรงมะเดื่อ สภ.โพรงมะเดื่อ ประชาชน และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อประกอบการพิจารณาออกคำสั่งผุ้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เรื่องระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดจังหวัดนครปฐม

                    ทั้งนี้ สสภ.5 ตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม 17 จุด และจะแจ้งผลการตรวจวัดให้จังหวัดนครปฐมทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาออกคำสั่งผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

 

ปลกพชกบเพาะเลยง 170808 0013 ปลกพชกบเพาะเลยง 170808 0016
ปลกพชกบเพาะเลยง 170808 0045 ปลกพชกบเพาะเลยง 170808 0048
ปลกพชกบเพาะเลยง 170808 0052 ปลกพชกบเพาะเลยง 170808 0086
ปลกพชกบเพาะเลยง 170808 0072 ปลกพชกบเพาะเลยง 170808 0084

สรุปข่าวโดย ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
9 สิงหาคม 2560 
Go to top